Assistant Lecturers

 • G.D.A.Ariyawansa
 • C.C. Gunatilaka

Demonstrators

 • D.D.C.Wickramarathna
 • U.D.Gamage
 • T.H.Tennahewa
 • C.P.H.Rajapaksha
 • S.M.Premarathne
 • J.D.M.Jayakody
 • I.A.D.I.Kaushalya
 • K.L.I.Gunawardhana
 • M.C.Shashikala
 • N.S.Ileperuma
 • H.D.P.Madusanka
 • W.J.P.D.Lakmal
 • W.S.M.Wijayarathna
 • L.M.N.Fernando
 • J.G.P.Sanjeewana
 • L.D.J.K.Chathurangani
 • W.L.N.C.Liyanage