Assistant Lecturers 

 1. D. V. T. T. Dharmaratne
 2. M. A. T. K. Rathnayake

Demonstrators

 1. M. G. G. D. Fernando
 2. W. B. M. R. D. Wijesuriya
 3. H. I. Pathirana
 4. N. D. Elakanda
 5. K. G. M. Lakmali
 6. A. J. A. Dissanayake
 7. A. H. M. C. S. Bandara
 8. A. R. F. Azfa
 9. N. Prathayne
 10. V. Perera